Hoppa till sidans innehåll

Protokoll för Bollebygd Ridklubbs årsmöte 26 februari, 2017


 

 1. Mötets öppnande

 • Val av ordförande för mötet

Hanseman Samuelsson valdes att leda dagens förhandlingar.

 1. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Marie Blom Thordenberg

 1. Fastställande av röstlängd

36 röstberättigade medlemmar deltog i mötet. Röstlängden finns tillgänglig vid behov och lades

till handlingarna.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Annika Kroon och Annika Jonshede valdes till protokolljusterare och rösträknare.

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

 1. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

Årsmötet befanns i laga ordning utlyst

 1. Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning, och desssa lades till handlingarna.

 1. Revisorernas berättelse  

               Revisionsberättelsen föredrogs av en av revisorerna och lades därefter till handlingarna.

                 En kopia av Revisionsberättelsen kommer att biläggas protokollet.

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkning godkändes av mötet och lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Beslutet var enhälligt.

 1. Beslut om antal av styrelseledamöter jämte suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet

Valberedningens förslag: 6 ordinarie ledamöter + 2 suppleanter.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 1. Val av ordförande för föreningen

På förslag från valberedningen omvaldes Göran Nordh till ordförande med en mandattid på 1 år.

 1. Val av ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamöter:

Marie Blom Thordenberg, 2018 (omval)

Anna Lambert, 2018 (omval)

Susanne Delwér, 2018 (omval)

Petronella Andersson, 2017

Andreas Johansson, 2017

Tony Andersson, 2017


Till suppleanter valdes:

Pernilla Bärnsten, 2017 (omval)

Towe Norder, 2017 (omval)

 1. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant

Ingen kandidat var anmäld inför mötet.

Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter från ungdomssektionen.

 1. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion

Inga övriga sektioner finns.

 1. Val av revisor

Enligt valberedningens förslag valdes till ordinarie revisorer:

Erika Njord, 2018

Katarina Krok, 2017   


Revisorssuppleant: Lennart Lundgren, 2017 

 1. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Mötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre; en sammankallande och två ledamöter.

 1. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Gunnel Brolin (sammankallande), Anna Levinsson och Nicole Boyer.

Valberedningen väljs på ett år.

 

 1. Val av ombud till Ridsportförbundet och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

Styrelsen fick i uppdrag av mötet att välja ombud till Svenska Ridsportförbundet och Distriktet.

 1. Fastställande av årsavgifter för 2017

Junior 250 sek

Senior 350 sek

Familj 750 sek

Om SvRF/Distriktet beslutar om en höjning tillkommer även den. Vid datum för årsmötet vet vi att förbundet kommer att höja, men summan är ännu inte fastställd.

Som medlemmar i en familj räknas alla som anslutits och som delar samma folkbokföringsadress.

Mötet beslutar att anta ovanstående förslag. Beslutet var enhälligt.

 
 
 1. Sammanträdets avslutande

 

Vid protokollet
Hanseman Samuelsson Marie Blom Thordenberg

MötesordförandeSekreterare

 

Justeras


Annika KroonAnnika Jonshede

JusterareJusterare

 

Uppdaterad: 14 MAR 2017 11:46
 
   
Sponsorhuset

Klicka in på Sponsorhuset och näthandla!
Pengar till klubben!
sisulogga
 ARV_logo_RGB
 
 
Fagerhult
 Hederdals
Maskin o Transport AB
Butik
 

  Johansson o Gunverth

 
 
 

Postadress:
Bollebygds RK - Ridsport
Holmen 29
51792 Bollebygd

Kontakt:
Tel: 033-284129
E-post: This is a mailto link

Se all info